tryton-test:servertrytonsupervisor

= Supervisor =

Instal·lació i configuració

http://supervisord.org/

sudo_pip_install_supervisor}

Per veure una configuració d'exemple:

echo_supervisord_conf}

http://supervisord.org/configuration.html

Crearem el fitxer de configuració a partir de la plantilla:

echo_supervisord_conf_etc_supervisord.conf}

Editarem el fitxer /etc/supervisord.conf i deixarem una estructura similar a:

include_files_themselves._include_files_etc_supervisor_conf.d_.conf}

Crearem tots els directoris i fitxers necessaris:

tryton-test}

Crearem el fitxer de la nostra instancia de Tryton /etc/supervisor/conf.d/tryton_INSTANCIA.conf

tryton_instancia_command_home_instancia_tryton_bin_python_home_instancia_tryton_bin_trytond_-c_etc_trytond_.trytond_instancia_directory_home_instancia_tryton_autostart_true_autorestart_true_stdout_logfile_var_log_trytond_instancia_supervisord.log_redirect_stderr_true}

Arranc en el reinici servidor

A tasks repo tenim els scripts init per ubuntu i debian 'supervisord'. Aquest scritp serà l'encarregat d'arrencar el dimoni de supervisor en el reinici del servidor. Per reiniciar una instancia tryton, ho farem amb el 'supervisorctl'

sudo_cp_home_instancia_tryton38_tasks_templates_init_scripts_ubuntu_supervisord_etc_init.d_supervisord}

Si el volem eliminar del reinici:

update-rc.d_-f_supervisord_remove}

Ús

supervisord

Si no s'ha arrancat el supervisord farem:

sudo_etc_init.d_supervisord_start}

Si el volem “reiniciar

sudo_etc_init.d_supervisord_restart}

I mirar si esta supervisord corrent

sudo_etc_init.d_supervisord_status}

I per matar-lo

sudo_etc_init.d_supervisord_stop}

supervisorctl

Podem executar manualment:

sudo_etc_init.d_supervisord_start}

Actualizar fitxers de configuració

Per recarregar nous fitxers de configuració que tinguem a /etc/supervisor/conf.d/

supervisorctl_reread_supervisorctl_update}

Actualizar una base de dades

Per actualizar una base de dades de Tryton ho podem fer sense parar el servidor. Ho farem sense el supervisord, directament el nom de la comanda:

home_instancia_tryton_bin_python_home_instancia_tryton_src_trytond_bin_trytond_-c_etc_trytond_.trytond_instancia_-u_module_-d_dbname}

  • tryton-test/servertrytonsupervisor.txt
  • Last modified: 2019/07/05 17:41
  • (external edit)